Woman Walking II

Woman Walking II
Edition 60
39.5”H, 7.5”D, 28”W
Bronze, green/brown patina

Edition closing

View tear sheet